Pojęcie „pojazd zabytkowy” zostało wprowadzone w 1997 r. w Ustawie o Prawie o ruchu drogowym. W myśl nowelizacji ustawy z dnia 2 stycznia 2009 r. pojazdem zabytkowym jest: „pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami”.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w procesie odszkodowawczym pojazdów zabytkowych oraz kolekcjonerskich w szkodzie OC lub AC.