Odzyskiwanie należności za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby najbliższej

Jeżeli w wyniku wypadku Ty lub Twój najbliższy doznał jakichkolwiek uszkodzeń ciała ( złamanie, stłuczenie, rozcięcie, stres , przykre przeżycia etc.) lub zmarł przysługuje Ci zwrot wszelkich kosztów poniesionych na przywrócenie stanu zdrowia do pełnej sprawności, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wywołana wypadkiem, a w razie niemożności podjęcia pracy renty.

Prawną podstawą wypłaty zadośćuczynienia jest art. 445 § 1 k.c. który stanowi, że, w sytuacji, gdy nastąpi uszkodzenie ciała lub dojdzie do rozstroju zdrowia, odszkodowany może otrzymać od sądu orzeczenie o przyznaniu zadośćuczynienia w określonej wysokości. Zadośćuczynienie jest po to, by pokryta została krzywda poniesiona przez poszkodowanego w postaci uszkodzenia ciała bądź innych skutków zdrowotnych. Zadośćuczynienie pieniężne jest rekompensatą za konkretne uszkodzenia, takie jak zranienia, stłuczenia i złamania, ale również za stres i przykre przeżycia związane z wypadkiem i jego konsekwencjami.

Innym roszczeniem przysługującym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych są tzw. roszczenia powypadkowe. Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie rozstroju zdrowia bądź uszkodzenia ciała naprawienie szkody oznacza pokrycie wszelkich kosztów jakie z tego wyniknęły. Poszkodowany ma prawo zażądać, by sprawca zobowiązany do naprawienia szkody wyłożył z góry sumę niezbędną do pokrycia kosztów leczenia. Jeśli w wyniku zdarzenia poszkodowany na trwałe stracił sprawność, sprawca musi wyłożyć sumę potrzebną do przygotowania poszkodowanego do wykonywania innej pracy. Kolejne możliwości uzyskania odszkodowania powypadkowego opisuje art. 444 § 2 k.c. W artykule tym jest mowa o podstawie do otrzymania przez poszkodowanego renty, w sytuacji, gdy na skutek wypadki stał się całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy zarobkowej, albo jego potrzeby zostały zwiększone, a szanse powodzenia w przyszłości zmniejszone.

Odzyskiwanie odszkodowań może być procesem skomplikowanym, dlatego ważne jest, aby być dobrze przygotowanym i skorzystać z pomocy specjalisty, jeśli to konieczne, aby zapewnić, że zostaniesz należycie odszkodowany za poniesione straty