Błędy medyczne(Nieprawidłowa Opieka Zdrowotna,Zaniedbanie Medyczne)

Na wstępie należy wskazać, iż obecnie wobec braku definicji normatywnej terminu „Błąd Medyczny” W piśmiennictwie możemy się spotkać również z takimi określeniami jak np. błąd w sztuce lekarskiej, błąd lekarski, które sugerują odpowiedzialność lekarza. Analizując rozważania na temat błędu medycznego, należy wskazać, że jego istotą jest działanie (zaniechanie) lekarza, pielęgniarki czy innego personelu medycznego, które pozostaje w sprzeczności z aktualną wiedzą i praktyką medyczną, jak również należytą starannością w związku z udzielaniem pacjentowi świadczenia.

Co istotne, błędy medyczne mogą mieć różne podłoże i dzielą się na kilka rodzajów:

-diagnostyczny,

-terapeutyczny (np. niewłaściwe leczenie),

-techniczny (np. nieprawidłowo wykonana procedura),

-związany z funkcjonowaniem placówki medycznej.

Rodzaje błędów medycznych

O błędzie diagnostycznym mówimy w przypadku wszelkich niepoprawnych decyzji, podejmowanych przez osobę udzielającą świadczenia w związku z rozpoznaniem choroby. Z tym błędem możemy mieć do czynienia zarówno na etapie rozpoznania choroby, jak i wyboru terapii (jako przykłady warto wskazać postawienie diagnozy bez osobistego zbadania pacjenta, nieprzeprowadzenie wywiadu z badanym czy zaniechanie przeprowadzenia badań laboratoryjnych). Z kolei błąd terapeutyczny dotyczy czynności leczniczych podejmowanych w związku z postawioną diagnozą określającą rodzaj choroby pacjenta. Czynności te dzielimy na dwie grupy:

-błąd terapeutyczny, który jest skutkiem wadliwego rozpoznania i jest kontynuacją błędu diagnostycznego;

-błąd, który pojawia się w sytuacji, gdy diagnoza postawiona została poprawnie, ale zastosowano niewłaściwą z punktu widzenia przeprowadzonego rozpoznania metodę oraz nieprawidłowe dalsze postępowanie lecznicze.

Błąd techniczny odnosi się natomiast do niewłaściwego wykonania zabiegu/badania diagnostycznego, ale też niewykonania konkretnych, wymaganych czynności przed zabiegiem (np. nieprzeliczenie chust operacyjnych czy niesprawdzenie stanu aparatury). Na koniec kilka słów o błędzie organizacyjnym związanym z funkcjonowaniem placówki medycznej. Odnosi się on do funkcjonujących w przychodni/szpitalu reguł postępowania przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów. Ten rodzaj błędu dotyczy przebiegu leczenia i polega on na nieprawidłowym funkcjonowaniu np. oddziału szpitala.

Konsekwencją powyższego działania może być konieczności poniesienia przez Lekarza, Szpital bądź Ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia, renty, zadośćuczynienia i innych roszczeń w zależności od doznanej szkody.